PROJEKCE
SLABOPROUDÝCH SYSTÉMŮ

 

Nabízíme

Kompletní projekční služby v oboru elektro – slaboproud

Projektové dokumentace od jednoduchých staveb až po složité areálové struktury

Projektová dokumentace všech stupňů stavebního řízení 
   – studie pro územní řízení (DUR)
   – dokumentace pro stavební povolení (DSP)
   – dokumentace pro výběr dodavatele (DVD)
   – dokumentace pro provedení stavby (DPS)
   – realizační dokumentace (RD)
   – dokumentace skutečného provedení (DSPS)
 
Technický dozor projektanta po dobu realizace

Projekční činnost

Projektovou dokumentaci zpracováváme pro následující typy slaboproudých systémů:

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY – PZTS

Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém (dříve Elektronická zabezpečovací signalizace – EZS) je určený pro detekci přítomnosti vstupu nebo pokusu o vstup narušitelem do hlídaného prostoru a následnou akustickou či optickou signalizaci. Systém je tvořen komplexním zabezpečovacím řetězcem (ústředna, čidla, přenosové prostředky, singalizační prvky).

Dle typu a velikosti objektu navrhujeme klasické nebo bezdrátové systémy předních a osvědčených výrobců – Galaxy, Digiplex Evo, Jablotron, Apollo a jiné. Součástí návrhu je i signalizace na pult centrální ochrany případně přímo majiteli (např. formou SMS).

POŽÁRNÍ SYSTÉMY – EPS

Systém elektrické požární signalizace (EPS) je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, slouží pro ochranu lidských životů a majetku před požárem.  Jeho hlavní funkcí je včasná signalizace vzniku požáru, jeho lokalizace a bezprostřední přenos informace o požárním poplachu osobám, které mohou provést účinný zákrok.

Navrhujeme zejména požární systémy založené na prvcích českého výrobce Lites, který díky své modularitě dokáže pokrýt široké portfolio objektů. Dále navrhujeme požární systémy SIemens a Esser, vybrané (zejména rozsáhlé a geografický oddělené) instalace doplňujeme grafickou nadstavbou (např. Alvis).

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ – LAN

Strukturovaná kabeláž je univerzální kabelážní systém určený pro komerční i obytné budovy. Podporuje řadu komunikačních služeb, jako jsou telefony, počítačové sítě, videa, řídicí a zabezpečovací systémy. Je tvořen metalickou a optickou kabeláží a doplněn bezdrátovými prvky, v současnosti je stále využívanější prostředek pro distribuci slaboproudých signálů.

Navrhujeme systémy využívající hvězdicovou nebo kruhovou topologii s dostatečnou kapacitou pro provoz počítačových sítí, VoIP systémů, IPTV (rozvod TV signálu pomocí IP protokolu), přístupových systémů, měření a regulace. Pro tyto systémy navrhujeme i vhodné aktivní prvky (switche, routery, VoIP ústředny, IPTV rozvaděče aj.)

PŘÍSTUPOVÉ A DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY – ACS

Přístupový systém je určen k řízení pohybu osob či vozidel – držitelů identifikačních prvků (karty, čipy)  – v rámci uzavřených objektů. Regulace pohybu je umožněna vybudováním systému zábran (ovládané dveře, turnikety, závory …) k jejichž odblokování je zapotřebí identifikace držitele karty s přiděleným oprávněním vstupu. Přůstupové systémy je vhodné doplnit docházkovým systémem.

Navrhujeme systémy na bázi IP protokolu, které nabízejí vysokou flexibilitu správy kontrolovaných vstupů a nejsou geograficky omezené na jednu lokalitu. Kontrolované vstupy doplňujeme vhodnými zábranamy, často využíváme prvky výrobce Assa Abloy.

KAMEROVÉ SYSTÉMY – CCTV

Kamerové systémy – CCTV nebo-li Closed Circuit Television = uzavřené televizní okruhy (veřejné televizní vysílání je přístupno komukoliv, CCTV obraz je přístupný pouze tomu, kdo je zapojen do konkrétního CCTV okruhu). Tento systém tvoří důležitou součást ochrany objektů a mohou také zajišťovat sledování pohybu osob, vozidel a případně různých technologických dějů.

V určitých případech navrhujeme klasické analogové systémy (analogové kamery připojené do digitálního videorekordéru), v maximální míře se ale specializujeme na moderní IP systémy využívající strukturované kabeláže (metalické, optické, bezdrátová pojítka), jejichž jádrem je síťový videorekordér.

EVAKUAČNÍ ROZHLAS – ER

Evakuační rozhlas je častým doplňkem požárních a zabezpečovacích systémů, slouží k řízené evakuaci osob ze zabezpečeného objektu při vzniku ohrožení (nebezpečí požáru, vzniklá havárie, výpadky elektrické energie) a dále také k profesionálnímu ozvučení (reklamní spoty, zábavní programy, podkresová hudba, příležitostné hlášení). Evakuační rozhlas se využívá ve veřejných prostorách – ve školách, úřadech, bankách, administrativních budovách, zdravotních zařízeních, atd. Evakuační rozhlas je požárně vyhrazené zařízení.

Dle typu a velikosti objektu navrhujeme evakuační rozhlas výrobců Tutondo, Honeywell splňující nutné certifikace.

Reference

Praxe v oboru 10 let projekce elektro – slaboproud na objektech průmyslových, zdravotnických, památkových, včetně objektů kritické infrastruktury podléhajícím utajení. Pro více informací mě prosím kontaktujte.

Galerie Praha

EPS

Požární signalizace pro rekonstruované podzemní prostory Nové Radnice hlavního města Prahy. Část prostor je památkově chráněna, při návrhu bylo nutné dodržet požadavky dané památkovým úřadem. Navržený systém využívá klasické i bezdrátové prvky, je integrován do stávajícho systému.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

EPS, ER, LAN, STA, ACS, VoIP

Komplexní slaboproudé systémy pro rekonstruovaný pavilon Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Požární signalizace doplněna evakuačním rozhlasem, ostatní slaboproudé systémy (ACS, VoIP) využívajíc jako komunikační prostředek navrženou strukturovanou kabeláž. Separátní LAN je navržena pro televizní rozvody na bázi IPTV

Východočeské muzeum a zámek Pardubice

CCTV, LAN

Kamerový systém na bázi IP nahrazující nevyhovující analogový kamerový systém. Systém využívá navrženou strukturovanou kabeláž. Systém pokrývá vlastní objek zámku, muzea, administrativní a hospodářské části a perimetr celého areálu. Metalická a optická část je v určitých částech nahrazena bezdrátovými pojítky.

Gymnázium Karla Sladkovského

PZS, ACS, CCTV

Zabezpečovací, přístupový a kamerový systém v objektu Gymnázia Karla Sladkovského v Praze. Přístupový a zabezpečovací systém je přispůsoben jak pro standardní provoz školy tak i pro nájemce využívající jen jednotlivé učebny. Kamerový systém pokrývá perimetr a všechny důležité vnitřní prostory.

Průmyslový park Přeštice

EPS

Požární signalizace nového průmyslového objektu a jeho výrobní, skladovací a administrativní části. Požární systém využívá prvky výrobce Lites, ovládá veškeré vzduchové uzávěry, protipožární rolety, pomocí GSM je napojen na vzdálené pracoviště hasičského záchraného sboru.

Hotel Galatea Kosmonosy

EPS

Doplnění požární signalizace do rekosnstruovaných prostor hotelu Galatea – bistro, technologické zázemí, tělocvična, vinárna a vinný sklípek. Dle požadavků investora bylo nutné v maximální míře omezit stavební práce a využívat kabeláž předchozího systémů.

Kontakt

Ing. Jiří Matějka
IČ: 07177402

kontaktní adresa: Poděbrady 
místo podnikání: Prštice u Brna
veškerá spolupráce je vždy vykonávána převážně na dálku a není geograficky limitována

tel.: 776 249 258
email: info@projekceslaboproud.cz